STATUT FUNDACJI

„Ave Mater”


Postanowienia ogólne


§ 1


Fundacja pod nazwą „Ave Mater”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Witolda Wojciechowskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-29) przez notariusza Ewę Korpa w Kancelarii Notarialnej w 62-510 Konin, ul. Jana Pawła II 2a, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Konin.

§ 4

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe w kraju i za granicą.

§ 6


Fundacja używa pieczęci z własnym logo i napisem wskazującym jej nazwę.


§ 7


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.


§ 8


Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Cele i zasady działania Fundacji


§ 9


1. Celem Fundacji jest, w obliczu narastających zagrożeń współczesnej cywilizacji, prowadzenie „Wielkiej Akcji Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny”.

Fundacja realizuje swój cel dając posłuch prośbom, wskazaniom i wytycznym przekazanym światu przez Matkę Bożą w zatwierdzonych trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące drugiego roku (2002-05-31) przez Kościół tzw. "Maryjnych Objawieniach Amsterdamskich”.

2. Fundacja prowadzi współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji


§ 10


1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

4. Wymagane przepisami prawa oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia składa Zarząd Fundacji.

 

§ 11


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz niepublicznych,
3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.


 

Organy Fundacji

§ 12


1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.

3. Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Fundator.

4. Prezes Fundacji jest wybierany na czas nieoznaczony i odwoływany przez Fundatora.

5. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa.

6. Pierwszy Zarząd w liczbie 1 powołuje Fundator w składzie: Witold Wojciechowski - Prezes Zarządu Fundacji.

7. Prezes kieruje pracami Zarządu.

8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu.

9. W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzi osoba wskazana w testamencie i obejmuje wszystkie jego dotychczas pełnione funkcje oraz kompetencje.

10. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, związanych z pełnieniem swoich obowiązków.

11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


12. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są z inicjatywy Prezesa albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.


13. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.


14. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

b) realizacja celów statutowych

c) zarządzanie majątkiem Fundacji

d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

e) zatrudnianie - w miarę potrzeby - pracowników Fundacji

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych

h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.


Sposób Reprezentacji


§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie.Zmiana Statutu


§ 14


1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.

2. Zmian statutu Fundacji dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany statutu.

 

Likwidacja Fundacji


§ 15


1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz Kościoła katolickiego lub działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 


Postanowienia końcowe


§ 16


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy tekst statutu potwierdza własnoręcznym podpisem Fundator Fundacji.


Konin, dnia 25 lipca 2016 roku


Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater